Camforum ire canada dating native services


Redus ifle & credus animus , quibusvis negotiis & rebus fiimmis par, nun- quam Te reliquit. Nuni fata recth/e He, Rcfquc hominum durat, tsf ine Xembite penfum. Puo XIMOS l El I tamen occutavit Paeias HONOEE s] Argutantur hic interpretes quidam , cur Pallas Jovi pt^Ima dicatur ante mans dbntimua Neptunum, ante ipfam Tonantis matronam: ne- que tamen ex ea difficultate capedirc fc poffunt. Alter AIJS, ftims unde Atii duxere Latinis a que Atye. C»»rr4 Levimttn, Valeri getetes , luidc fuperb Ue Tarquinim regne pulfns fugit, a que Valerro. Vides j opinor, frnftra hic laboral Tc interpretes; neque enim cnm Timone vel patnio luo Neptuno comparatur hic Pallas : fcd cum fobole Jovis tantum , fratribus fororibufquc fuis. ubi Julio Cndari Auguflum praeponit; » Sit mugm ctdit tim Us Af.tmrmnvus Atmut Atim Jtr Ihtjtus , fu Pdtu viweit Ac UUtt .- - Bmufite , ut etumflis iffts attptmt Utu tt Ur , Sit V Saturans jnmor tfi Jove. «v— V- /-— «• Ti*/idi Pt Mtiu, Dti, Jix*nu,tuidtu, Ctmttft: Muttr erit juvem, ^fen Aunu Us AHu futris vituet , majer^ut vacutit Mr illo. Rcgincnils a ma- nu fecunda, pe; Petrenfis, vehere: Laurentianus ’J'o'rrcntii , dti pe vcl Editi aliquot , pc dti vcl. Interea, dum melius quiddam proferatur , illud recipiamus, ^od & Nicolao Heinlio placuit, pc di vehere. Kaius es infelix f pc di vehere) nec ulla Cemmeda nafcenti fella levifve fuit.

Qua enim fide , qua conflantia , qua fandi- tace, rempublicam gel Teris, collegio judicum in hac urbe prae- pofitus,telles funt omnes , qui alios eo tempore , nomine quocun- que apud auguftum iftud tribunal convenerunt , idque uno ore illi praedicare fojent- Pracllitifti terte Te tantarum rerum pon- deri parem ; & quamvis undique ingenti magnorum & variorum negotiorum , ad fortunas aut exiftiraationem aliorum pertinen- tium, agmine cingereris , atque faspe cupide inflantium (bllicitis vocibus aliquid el Tet dandum, nunquam tamen aut negotiorum multitudine ebrui te pal Tus es, aut pro nocentibus deprecan- tium vocibus i veri & redi tramite devocari. Siquid Stertit^ t eri crepat , «nde ege mhut Defmpfi derilit praecepta bitet, a que stertmie: Jam aurctn , nifi fallo T, eiucrtitene incipit lententia imetac. majas, imo ne fitnilc quidcin vd fcomclure , ge- neratur: tamen inter omnes ejus Ii Ix;ros niaumos honores confenita cll Minerva.

Id & Tu, Vir Amplissime, fine dubio per Te agnolcis ip- fe,nec opus eft, ut nos (apientiam Horatianam apud Te valde praedicemus , quoniam illa tantum efi fumma voluntatis nofirae, ut ne dedigneris audtorem hunc accipere eo animo, quo a no- bis Tibi offertur , id eft taoquara tefferam atque teftera certil^ fimum animorum haud paucis nominibus Virtuti Tuae devin- ctorum. Horatius Flaccus, Vir Nobilissime, Lyricorum * Latinorum olim fummus , hodie folus ; cum jam diu apud me non illiberali hofpitio acceptus el Tet , ac tan dem domo emigrare velle videretur ; interrogatus Quo • tenderet & Ctyus in patroni aedes fe recipere cogita- ret; ille enimvero.

In- dignus fane Horatius, quem fua xtate Mxcenas atque ipfc Au- gudus fumma benevolentia profecuti funt.

U E EMENDATIONIBUS RICHARDI BENTLEIL EDITIO TERTIA. Scilicet quum fblvendo non fimus , damus tamen id operam , ut debitum nodrum apud omnes fit tedatiflimum , utque ita faltem nomina videamur bona, qui cum difpungere debitum non poflimus, non vereamur tamen illud agnofeere, ne videamur tacendo id velle infitiari. Vir Amplissime, Tibi mittimus, feriptorem naris emun- atque prudentia fingulari , emendatum atque illudratum a Richardo Bentlcio , critico omnium confenfu hoc tempore fummo, nodris autem fumptibus hic denuo luci expolitum. ipfb; Nec viget quicquam fimile, aut fecundum: Proximos illi tamen occupavit 20 Pallas honores, , r V.

Augiiftus ei epifiolarum officium obtulit , ut hoc ad Maecenatem Jcripto fi- gnificat: Ante ipfe feribendis epillolis amicorum fufficiebam; nunc oc- cupatillimus & infirmus j Horatium nollrum a te cupio abducere. ut feriptores quidem La- tini pal Tim loquuntur , duflu attjue au/ficiii Augu- fti, Titerii &c. At editiones vetulbe, 5 c feripti picrique codices, in quibus unus e R dod Kflirai amici Haoxixki R E L A N D 1 , reffius habent, Aosptcro felix , totus ut annus eat., Ut infra 168. l Uacumque aurem accipitur, non ho- minem fcd Deum alli^iera tvotat.

Ve- niet ergo ab illa parafitica menfa ad hanc Regiam , &: nos in epillolis feribendis juvabit. Sed ncque apud ipfos Romaoos quemquam inveneris , qui quae Augti/li auffkiit »fta L nt , ca Augujlo aufpke gefta e 0 e dixerit. Aufpex enim numqmm de Homine ufurpatur,nifi de eo qui proprie eo verbo fispiabatur.

Quid quod remillionum horas & intervalla curarum , non Ille alea nec hillrionibus ceterifve Voluptatibus vulgi , fed elegante & erudito otio folet difpungere: te- que , Flacce , identidem , nunc rbeda iter faciens j nunc domi ad fubcifiva temporum Sibi comitem evocabit. Nam in Vrbe alii etiam dii erant , in aret Pallas praefidebat. eeetem enim fcelert orbem colentes deos ,praofidtmque arcis MINERVA )t ift istgfi. tem , qui in Athenanun laudem tam operofa car- Sunt , inquit , poetx , qui integra 8c jufta ve Jumi- mina confcripfcrunt , eos Athenis natos fitifle pro- na confcripferunt de laudibus Athenarum; live, habile admodum eli Quae igitur invidia, n ex quibus unum opus ell de budibus Athenarum per- gentili arbore coronam fibi elegerint i ut dccen- petuum Carmen a prima urbtt origine ad fua tem- ter fanc Hercules, apud Senecam, rem divinam pota deducere : atque ea ratione , tadlurus , ipfc fibi populeam coronam aptat , Thc- Vndiua nifilus probabilem faciunt, aut fimditui eifettunt. ttare Dtttm pelagi, lengoque ferire tridente -dfpt^i Digitted ;)y Ci l Oglc 'CARMINUM LIB. ly Ncc tam Laril Tae percufiit campus opimae Quam domus Albuneae rcfbnantis , "Et praeceps Anio, ac Tiburni lucus, &uda Mobilibus pomaria rivis. Uhi vides antitheta, faepe, perpetue; oux iaahera ledione difpercimt. Qmd «noi tantopere notandam , qood perpetuet imbres non parturiret i Imo vero ne ullo qmdem modo id fieri aut concipi poteff. Mtvrim herba fic didta citatur ex Aegi- neta i fed mendofe pro vel «t«. Sisdtr dum fcli SHS cadit ti Jl Ua mait fa Utfirica.